Deelnemingsvoorwaarden

 Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande deelnemingsvoorwaarden:

  1. Je deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
  2. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan je geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
  3. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan de deelnemer ervoor kiezen om het inschrijvingsgeld te laten terugbetalen, of om het inschrijvingsgeld te beschouwen als een gift aan Natuurpunt en niet te laten terugbetalen.
  4. Je waakt over je eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Je volgt de instructies van de organisatie, medische teams en politie. Je respecteert de wegcode.
  5. Deelnemen vereist een goede gezondheid. Je verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.
  6. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
  7. Fietsen en gemotoriseerde voertuigen niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op het parcours.
  8. De organisatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan de Run for Nature die door of voor haar zullen worden verwerkt met respect voor de persoonlijke levenssfeer zoals bepaald door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en nationale uitvoeringswetten (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en in overeenstemming met haar privacy-beleid.
  9. Door je deelname aan het evenement ga je akkoord met een eventueel gebruik van je foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Natuurpunt Oude Spoorweg, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.